سپتامبر 15, 2019

پلاک ارتودنسی یا نگهدارنده ارتودنسی

انواع ریتینر ارتودنسی: ریتینر ارتودنسی شفاف یا اسیکس، ریتینر ارتودنسی هاولی، ریتینر ارتودنسی دائمی یا ثابت. ریتینر ارتودنسی دندان‌ را به صورت دائمی در یک محل ثابت حفظ می‌کند.