نوامبر 12, 2019

شکاف بین دندانی یا دیاستیم را بشناسیم و راهکارهای درمان آن

 شکاف بین دندانی یا دیاستیم یک شکاف بزرگ یا کوچک بین دندان‌هاست. این فاصله ممکن است در هر جای دندان‌ شکل بگیرد، اما وجود فاصله بین دو دندان جلو و فوقانی قابل توجه و آزاردهنده است.