سپتامبر 6, 2020

نحوه مسواک زدن دندان با وجود براکت ارتودنسی

مسواک زدن دندان با وجود براکت ارتودنسی به مسواک زدن طبیعی شباهت دارد، باید به فضاهای کوچک براکتها حساس باشیم و حتما از مسواک مخصوص ارتودنسی استفاده کنیم.