نوامبر 23, 2019

طول درمان ارتودنسی

ارتودنسی یک فرایند همسان برای همه افراد نیست و از طرف دیگر وضعیت دندانهای هر فرد با دیگری متفاوت است،طول درمان ارتودنسی از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت است.