نوامبر 23, 2019

طول درمان ارتودنسی

ارتودنسی یک فرایند همسان برای همه افراد نیست و از طرف دیگر وضعیت دندانهای هر فرد با دیگری متفاوت است،طول درمان ارتودنسی از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت است.
دسامبر 5, 2019

انواع درمان ارتودنسی

انواع درمان ارتودنسی :درمان ارتودنسی مداخله‌ای یا دو فازی در حالتی که ترکیبی از دندان‌ شیری و دائمی وجود دارند و برای کودکان بین ۷ تا ۱۱ سال استفاده میشود