آوریل 14, 2020

رژیم غذایی در شروع درمان ارتودنسی

چرا تغییر رژیم غذایی بعد از نصب براکت ارتودنسی ضروری است؟در طول درمان ارتودنسی چه غذاهایی ممنوع و چه غذاهایی مجاز است؟ رعایت رژیم غذایی ارتودنسی مهم است